DBS Konsel Security Service doo je svoje poslovanje uskladio sa zakonima i podzakonskim aktima, a pre svega sa:

⦁ Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 104/13, 42/15 i 87/18),
⦁ Pravilnikom o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Sl. glasnik RS“, broj 91/19);
⦁ Uredbom o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja njihove zaštite („Sl. glasnik RS“, broj 98/16);
⦁ Uredbom o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama („Sl. glasnik RS”, broj 98/16);
⦁ Zakonom o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS”, broj 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni);
⦁ Zakonom o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS“, broj 6/16, 94/17 i 77/19);
⦁ Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 101/05, 91/15 i 113/17 – dr. zakon);
⦁ Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/18) i dr.

ali i standardima:

⦁ SRPS A.L2.003 – Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika;
⦁ SRPS EN 54 – Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi;
⦁ ISO 9001 – Sistem menadžementa kvaliteta;
⦁ ISO 14001 – Sistem ekološkog menadžmenta;
⦁ ISO/IEC 2000-1 – Sistem menadžemnta uslugama;
⦁ ISO/IEC 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija;
⦁ ISO 31000 – Menadžment rizikom;
⦁ ISO 45001 – Sistem menadžementa bezbednošću i zdravljem na radu;
⦁ OHSAS 18001 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Posedujemo sva potrebna rešenja, dozvole i licence za vršenje svih usluga u našoj ponudi:

⦁ Licence za procenu rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja;
⦁ Licence za vršenje poslova tehničke zaštite:
     ⦁ Licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;
     ⦁ Licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;
     ⦁ Licence za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika;
⦁ Rešenja i licence za izvođenje i projektovanje stabilnih sistema za automatsku dojavu i gašenje požara:
     ⦁ Rešenje MUP-a za Projektovanje i izvođenje stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara;
     ⦁ Rešenje MUP-a za kontrolno ispitivanje i servisiranje stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara;
     ⦁ Lične inženjerske licence za projektovanje i izvođenje sistema dojave i gašenja požara Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Srbije;
     ⦁ Licence Inženjerske Komore Srbije za projektovanje i Licence za odgovorne izvođače radova i to: 350, 450, 353 i 453.

DBS poseduje i licence za opremu i sertifikate zaposlenih za ugradnju proizvoda brendova kao što su Honeywell, Axis, Milestone, Promise Technology i dr.