Nakon što se procene rizici, identifikuju potrebe, izvrši planiranje i projektovanje sistema tehničke zaštite, pristupa se njihovoj ugradnji.

Pod uslugom ugradnje podrazumevamo sve poslove montaže sistema tehničke zaštite predviđene Zakonom o privatnom obezbeđenju i Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, odnosno:
⦁ postavljanje i/ili ispitivanje instalacija;
⦁ ugradnju elemenata, uređaja i opreme sistema tehničke zaštite;
⦁ programiranje, podešavanje i testiranje rada sistema tehničke zaštite;
⦁ puštanje u rad sistema tehničke zaštite;
⦁ verifikaciju uređaja i opreme, sistema i tehnički prijem;
⦁ izradu i proveru uputstava za rukovanje;
⦁ obuku osoblja i izradu, overu i izdavanje Zapisnika o izvršenoj obuci;
⦁ izradu, overu i predaju Zapisnika i Potvrde o izvedenoj tehničkoj zaštiti.

Skoro dve decenije dugo iskustvo, licence Ministarstva unutrašnjih poslova, Inženjerske komore Srbije i proizvođača uređaja i opreme, kao i znanje i iskustvo stečeno u integraciji sistema tehničke zaštite garantuju maksimalno iskorišćavanje performansi ugrađenih sistema tehničke zaštite i obučenost krajnjih korisnika sistema.

Kako izgleda proces ugradnje sistema tehničke zaštite?

Proces ugradnje sistema tehničke zaštite započinje pripremnim radovima pod kojim se podrazumeva postavljanje kablovskih polica, instalacionih cevi, kanala i kablova i druge potrebne građevinsko-tehničke radove do spoljnjih tačaka na koje se povezuju uređaji i oprema sistema tehničke zaštite. Instalacije tehničke zaštite moraju biti izvedene u skladu sa tehničkim normativima telekomunikacionih, signalnih i električnih instalacija niskog napona. Izvedeni vodovi moraju biti ispitani i spojeni od čvorišta do perifernih tačaka, odnosno sredstava i uređaja sistema tehničke zaštite. Instalaciju tehničke zaštite na vašem objektu mogu vršiti i treća pravna lica, ali će naš tim stručnjaka izvršiti proveru instalacija kada ugrađujemo sistem jer želimo da budemo sigurni da ispunjavaju zahteve za pouzdano, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema. Nakon toga se pristupa ugradnji uređaja i opreme prema projektnoj dokumentaciji.

Kada su uređaji i oprema ugrađeni i povezani sa instalacijama, pristupa se implementaciji softverskih rešenja, odnosno programiranju, podešavanju i testiranju rada sistema tehničke zaštite. Pouzdanost, efikasnost i efektivnost sistema tehničke zaštite u značajnoj meri zavisi od programiranja i podešavanja sistema. Uzimajući u obzir stvarne potrebe naših korisnika uvek nudimo najbolje moguće rešenje za jednostavno korišćenje sistema tehničke zaštite. Naši korisnici sistema tehničke zaštite dobijaju adekvatnu obuku za korišćenje sistema tehničke zaštite, kao i detaljna uputstva za upotrebu. Nakon izvršene obuke izdaje se odgovarajući zapisnik. Obuka podrazumeva infromisanje i edukaciju korisnika o načinima upravljanja sistemom tehničke zaštite. Svi korisnici se upoznaju sa osnovnim informacijama o sistemu tehničke zaštite, dok se prema potrebi korisnici obučavaju i za vršenje različitih funkcija upravljanja. Budite uvereni da će naš stručni tim sa opsežnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom kreirati pouzdan sistem tehničke zaštite koji ćete sa lakoćom koristiti i osećati se sigurno.

DBS, takođe, nudi i uslugu vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem poslova tehničke zaštite koje vrši drugo pravno lice. Naši zaposleni poseduju licencu za obavljanje poslova nadzora, na način i pod uslovima utvrđenim propisima o planiranju i izgradnji. Kada vrše nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, naši zaposleni će verifikovati da li su ugrađeni uređaji i oprema usklađeni sa projektnom dokumentacijom i/ili je potrebno da se izradi Projekat izvedenog objekta, odnosno vrši se tehnički prijem ugrađenih sistema tehničke zaštite pod kojim se podrazumeva:
⦁ provera usklađenosti tehničke zaštite sa projektom, odnosno planom sistem tehničke zaštite;
⦁ provera ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja i opreme koji čine sistem tehničku zaštitu;
⦁ provera postojanja dostavljenih korisničkih uputstava za rukovanje;
⦁ provera dokaza kvaliteta ugrađene opreme, saglasno standardima kojoj ta oprema pripada.

U zavisnosti od uloge naših stručnjaka, izrađujemo i overavamo Zapisnik o tehničkom prijemu, a ukoliko smo izvodili radove izdajemo i Potvrdu da je sistem tehničke zaštite izveden u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava.

Usluge