DETEKCIJA POŽARA


Slide background
Slide background


Ova oblast je regulisana Zakonom o zaštiti od požara Republike Srbije i pripadajućim podzakonskim aktima: pravilnicima, propisima i normama. Najveći deo propisa EU iz ove oblasti je preveden i usaglašen sa našim propisima i označen je sa SRPS EN 54.

Automatska dojava požara igra važnu ulogu u trci između širenja požara i vremena potrebnog za pristizanje vatrogasaca.

DBS poseduje dozvole i sertifikate za izvođenje i projektovanje sistema dojave i gašenja požara na našem tržištu i to:
- Rešenje MUP-a za Projektovanje i Izvođenje stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara
- Rešenje MUP-a za kontrolno ispitivanje i servisiranje stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara
- Lične inženjerske licence za projektovanje i izvođenje sistema dojave i gašenja požara Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Srbije
- Licence Inženjerske Komore Srbije za projektovanje i Licence za odgovorne izvođače radova i to: 350, 450, 353 i 453.

Poštujući zakone i propise iz oblasti zaštite od požara, iskusni inženjerski tim kompanije DBS d.o.o. projektuje stabilne sisteme automatske dojave i gašenja požara, a u svom sastavu ima i stručne ekipe za instalaciju i puštanje u rad navedenih sistema. Analiziramo svaki objekat sa aspekta rizika od izbijanja požara i dajemo rešenja za individualne sisteme kao i za složena integrisana rešenja za specifične aplikacije.

Naš tehnički kadar obučen je kod proizvođača i partnera u inostranstvu za projektovanje, instaliranje i servisiranje sistema dojave i gašenja požara koje ugrađujemo, za šta posedujemo odgovarajuće licence i sertifikate.

Bezbednost klijenata i njihove imovine je naša obaveza. U objektima u kojima smo ugradili sisteme za dojavu i gašenje požara, pružamo usluge održavanja i servisiranja sistema u garantnom i vangarantnog perioda. Obezbeđujemo rezervne delove i garantujemo brzu intervenciju 24 časa dnevno.

Periodične preglede i servisiranje opreme vrše naši obučeni serviseri ovlašćeni od strane proizvođača opreme, što je još jedna od garancija kvaliteta.