Savremena tehnologija značajno doprinosi bezbednosti i kvalitetu vašeg poslovanja, ali sa porastom broja sistema tehničke zaštite i povećanjem broja dostupnih elemenata različitih karakteristika njihova pravilna upotreba se značajno komplikuje. Posledično, potrebno je brojnije ljudstvo, više procedura primene, električne energije, a na kraju i zastarele i/ili pokvarene opreme koju treba adekvatno odložiti.

Timovi kreativnih i inovativnih stručnjaka u oblasti sistema tehničke zaštite su pronašli rešenje i omogućili umrežavanje sistema tehničke zaštite i njihovih elemenata u jedan, integrisan, tehnički sistem zaštite lica imovine i poslovanja.

U praksi se pokazalo da je moguće planirati i projektovati integrisan sistem tehničke zaštite koji će činiti manji broj elemenata nego što bi bilo potrebno za zasebne sisteme tehničke zaštite. Omogućavanjem razmene informacija između različitih sistema i njihovih elemenata se ne ugrožavaju efikasnost i efektivnost pojedinačnih sistema tehničke zaštite, ali se u slučaju štetnog događaja u značajnoj meri smanjuje povredivost, šteta i ukupne posledice po štićenu vrednost i vašu kompaniju. Elementi različitih sistema se pozicioniraju na način da pospešuju zaštitu i pokrivenost štićene vrednosti, dok se istovremeno softverski umrežavaju kako bi optimizovali reakciju na detektovanu pretnju.

Dakle, integracija sistema tehničke zaštite je mogućnost da se pojedinačni elementi, procesi, ali i celokupni sistemi, međusobno povezuju u svrhu povećanja efikasnosti i efektivnosti bezbednosnih i radnih procesa, uštede i negovanja održivog razvoja.
Tako, na primer, savremeni sistemi video obezbeđenja se mogu integrisati sa drugim tehničkim sistemima zaštite, poput kontrole pristupa, alarmnih sistema i/ili sistema protivpožarne zaštite. Na ovaj način se prilikom alarmiranja bilo kog navedenog sistema može steći brzi uvid u dešavanja na lokaciji i omogućiti blagovremeno i adekvatno reagovanje potrebnih spasilačko-interventnih timova (npr. policije, vatrogasno-spasilačke jedinice, službe hitne medicinske pomoći).

Zatim, integrisani sa drugim sistemima tehničke zaštite, sistemi kontrole pristupa ostvaruju veći doprinos bezbednosti lica, imovine i poslovanja u štićenom prostoru. Sa elektro-mehaničkim sistemima tehničke zaštite se mogu koristi za otključavanje vrata sa mehaničkom bravom, barijera i rampi nakon identifikacije i odobravanja pristupa. Sistemi kontrole pristupa se mogu integrisati i sa sistemom video obezbeđenja i protivprovalnim alarmnim sistemima sa kojima omogućavaju uživo osmatranje kontrolne tačke i deaktivaciju alarma na osnovu autentifikacije ulaska u štićeni prostor, respektivno.

Integrisani sistemi tehničke zaštite su u proteklom periodu učestalošću njihove primene dokazali šta korisnici misle o njima, a kao novi korak napred u njihovom razvoju izdvajamo BMS. BMS integrišu tehničke sisteme zaštite sa drugim tehničkim sistemima – npr. elektroenergetskim, mašinskim i HVAC sistemima (Heating, ventilation and air conditioning system – sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije) te mogu predstavljati posebno složen integrisani tehnički sistem sa višestrukim namenama.

Koje su prednosti integrisanog tehničkog sistema zaštite?

01
Veći stepen bezbednosti i kvaliteta poslovanja

Pojednostavljeno upravljanje, odnosno kontrola i osmatranje sistema, sa mogućnostima dojave, svetlosne i zvučne signalizacije i drugim (polu)automatizovanim bezbednosnim i radnim procedurama smanjuje potreban kadar, dok istovremeno omogućava efikasno i efektivno reagovanje na lokaciji i alarmiranje interventno-spasilačkih i drugih timova na udaljenosti po potrebi. Usled toga dolazi do smanjivanja mogućnosti za javljanje ljudske greške u bezbednosnim i radnim procedurama.

02
Usteda

⦁ smanjuje se potreba za kadrom koji će upravljati zasebnim sistemima tehničke zaštite;
⦁ smanjuje se potreban broj elemenata sistema tehničke zaštite (opreme, uređaja i sredstava);
⦁ smanjuje se potrebna električna energija za napajanje sistema tehničke zaštite;
⦁ smanjuje se vreme reagovanja na štetni događaj.

Integrisanjem sistema tehničke zaštite sa drugim tehničkim sistemima, odnosno primenom BMS, dobijate mogućnost da veći stepen bezbednosti i kvalitet poslovanja i podjednaku uštedu ostvarite i integrisanjem npr. HVAC sistema. 
Procenite rizike i identifikujte svoje potrebe uz našu pomoć, a mi ćemo vam omogućiti da dostignete visok stepen bezbednosti i budućnost poslovanja danas.