DBS nudi uslugu planiranja i projektovanja sistema tehničke zaštite, odnosno izradu planske i projektne dokumentacije. U cilju iskorišćavanja potpunih potencijala sistema tehničke zaštite, našim klijentima pružamo usluge planiranja i projektovanja sistema tehničke zaštite zasnovanih na savremenoj tehnologiji i znanju i iskustvu naših stručnih timova.  

Planiranje sistema tehničke zaštite se vrši na osnovu stanja postojećih sistema tehničke zaštite, procenjenih rizika i/ili mera predviđenih u Aktu o proceni rizika i/ili zahteva korisnika. Podrazumeva proces u kome se identifikuju potrebe za određenim sistemima tehničke zaštite i potrebnim minimalnim karakteristikama za adekvatnu implementaciju predviđenih mera. 

Zatim se u okviru projektovanja sistema tehničke zaštite predviđaju vrsta i položaji elemenata sistema, od kablovske instalacije do uređaja i opreme. Dakle, projektovanje podrazumeva proces u okviru koga se predviđa vrsta i položaj svih elemenata sistema tehničke zaštite kako bi zadovoljile potrebe i minimalne karakteristike za implementaciju predviđenih mera usmerenih ka smanjenju rizika i postizanju najvećeg mogućeg stepena bezbednosti. 

Šta je planska i projektna dokumentacija?

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i Pravilnikom o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, a na osnovu Akta o proceni rizika, kao i zahteva korisnika sistema fizičko-tehničke zaštite, izrađuju se Plan obezbeđenja i Projekat tehničke zaštite.

Plan obezbeđenja (Plan fizičke i fizičko-tehničke zaštite), odnosno plan postupanja sa rizicima, sadrži i Plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite.

Plan obezbeđenja, odnosno Plan fizičke i fizičko-tehničke zaštite, kao i Plan sistema tehničke zaštite, izrađuju se u skladu sa SPRS TR A.L2.003-5 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika – Deo 5: Uputstvo za izradu plana obezbeđenja.

Plan obezbeđenja

Prema članu 20. Zakona o privatnom obezbeđenju Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sačinjava se na osnovu Akta o proceni rizika i sadrži mere koje se preduzimaju radi:

⦁ onemogućavanja neovlašćenog pristupa objektu;
⦁ signalizacije neovlašćenog ulaska u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru;
⦁ onemogućavanja unošenja u objekat oružja, eksplozivnih, radioaktivnih, bioloških i drugih opasnih predmeta i materija;
⦁ zaštite pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektrohemijske i drugih načina zaštite (koferi, kontejneri, kase, trezori i dr.);
⦁ vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela i drugih identifikovanih rizika;
⦁ praćenja kretanja oko i u štićenom prostoru i pojedinačno štićenim prostorijama;
⦁ kontrole sprovođenja propisanih mera zaštite i unutrašnjeg reda u objektu i delovima pod posebnim režimom;
⦁ integrisane zaštite sa ili bez lokalnog nadzora i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom objektu;
⦁ preduzimanja procedura po redosledu prioriteta za slučajeve nastupanja rizika.

Plan sistema tehničke zaštite

Prema članu 34. Zakona o privatnom obezbeđenju i članu 8. Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu Akta o proceni rizika.

Izrada Plana sistema tehničke zaštite obuhvata:
⦁ uvodnu analizu stanja;
⦁ prikaz stanja postojeće tehničke zaštite;
⦁ mere i postupke za realizaciju usluga na osnovu akta o proceni rizika i/ili zahteva korisnika;
⦁ definisanje vrsta tehničke zaštite;
⦁ definisanje rasporeda elemenata u sistemima tehničke zaštite;
⦁ definisanje funkcionalnih celina.

Projekat sistema tehničke zaštite

Za ugradnju sistema tehničke zaštite izrađuje se Projekat tehničke zaštite, na osnovu Plana tehničke zaštite i na način utvrđen propisima o planiranju i izgradnji.

Projektovanje sistema tehničke zaštite, prema članu 10. Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, obuhvata:
⦁ implementaciju projektnog zadatka;
⦁ izbor uređaja i opreme;
⦁ izradu projektne dokumentacije.

U zavisnosti od vaših potreba, DBS vam može pružiti uslugu izrade projektne dokumentacije na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, odnosno izradu projekata u okviru oblasti svrstane u svesku broj 5 – „Telekomunikacione i signalne instalacije“ i sledećih vrsta tehničke dokumentacije:
⦁ Idejno rešenje (IDR);
⦁ Idejni projekat (IDP);
⦁ Projekat za građevinsku dozvolu (PGD);
⦁ Projekat za izvođenje (PZI);
⦁ Projekat izvedenog objekta (PIO).

Kada se izrađuje planska i projektna dokumentacija?

Planska i projektna dokumentacija se izrađuje pre ugradnje sistema tehničke zaštite, sa izuzetkom Projekta izvedenog objekta koji se, kako sam naziv implicira, izrađuje nakon ugradnje sistema tehničke zaštite.

Ukoliko želite da povećate stepen bezbednosti lica, imovine i poslovanja sistemima tehničke zaštite, kontaktirajte nas a mi ćemo vam ponuditi rešenje po vašoj meri.

Ko izrađuje plansku i projektnu dokumentaciju?

Plan sistema tehničke zaštite izrađuje pravno lice i njegovi zaposleni koji poseduju licencu MUP-a za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, dok projektnu dokumentaciju izrađuje pravno lice i njegovi zaposleni koji poseduju licencu MUP-a za vršenje projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i licence 353 i 453 Inženjerske komore Srbije.

DBS poseduje sve navedene licence. Za više informacija pogledajte: Normativi poslovanja.

Usluge